„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Ремонт на 12 бр. помещения (резервни стаи и канцеларии), за нуждите на Превозната и маневрена дейност на регион Русе в сграда „Администрация”, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, находяща се в гр.Русе, гара Русе- разпределителна., ул. "Иван Ведър" №11" . Срок за предоставяне на оферти до 01.08.2022 г. (вкл.)

22.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.08.2022 г. от 13:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222