„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Ремонт на електрическа инсталация в сграда Експлоатация I и II етаж в ППП София, район София, ул. Заводска №1, собственост на "БДЖ -Пътнически превози" ЕООД" . Срок за предоставяне на оферти до 12.10.2022 г. (вкл.)

28.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.10.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222