„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Ремонт на сграда Превозна служба Ямбол " към ППП Пловдив при „БДЖ – ПП” ЕООД". Срок за предоставяне на оферти до 15.04.2023 г. (вкл.)

05.04.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: us_ppppo@bdz.bg Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 18.04.2023 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов “ № 3, ет3 зала 306