„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: “Ремонт покрив Цех ел. локомотиви, склад и оксиженно", Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков №2" . Срок за предоставяне на оферти до 10.10.2022 г. (вкл.)

26.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: [email protected]. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.10.2022 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222