Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на тоалетна хартия за екипиране на ПЖПС и помещения” . Срок за предоставяне на оферти до 01.08.2022 г. (вкл.)

22.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.07.2022 г. от 13:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222