„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ на правоимащия персонал от „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период“ . Срок за предоставяне на оферти до 11.08.2022 г. (вкл.)

04.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Ценовите предложения да се изпращат на e-mail: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.08.2022 г. от 13:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222