„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Ремонт на битови помещения Техническа гара Бургас“ към ППП Пловдив. Срок за предоставяне на оферти - 02 ноември 2021 г.

26.10.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Предложенията за участие в обществената поръчка могат да се изпращат на е-mail: tenderspp@bdz.bg или да се входират в деловодството на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 в запечатан непрозрачен плик. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 04.11.2021 г. от 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№ 3.