Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на хигиенична автоматична система за поставяне на фолио върху тоалетна седалка“. Срок за предоставяне на оферти до 15.04.2022г. (вкл.).

13.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане