„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за период от 4 месеца“. Срок за предоставяне на оферти до 10.09.2021 г. (вкл.).

03.09.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Предложенията за участие в обществената поръчка могат да се изпращат на е-mail: tenderspp@bdz.bg или да се входират в деловодството на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 в запечатан непрозрачен плик. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.09.2021 г. от 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№ 3.