Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мотор-вентилатори модел Ebmpapst S2D250-BI02-01, 230/240V, 50 Hz, 0.20A, 115W, 2450 оборота, необходими за ремонт на спални вагони във Вагонно депо "Надежда“ . Срок за предоставяне на оферти до 27.06.2022г. (вкл.).

20.06.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.06.2022 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222