Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Проучване на клиентската удовлетвореност, общественото мнение и поведение в ж.п. транспорт относно услугата „Превоз на пътници с железопътен транспорт“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД “. Срок за предоставяне на оферти до 01.09.2022г. (вкл.).

23.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.09.2022 г.