Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт сграда на Пункт -жп гара Плачковци /резервни стаи за превозен и локомотивен персонал" към ППП – Горна Оряховица, собственост на „БДЖ - Пътнически превози”ЕООД “. Срок за предоставяне на оферти до 22.08.2022г. (вкл.).

11.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.08.2022 г.