„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предаване на опасен отпадък от отпадъчни нефтопродукти, образувани от дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 11.11.2021г. (вкл.)

05.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.