Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Наем на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал с четири обособени позиции за гр. Драгоман, гр. Благоевград, гр. Хисаря за период от 12 месеца и гр. Габрово за период от 9 месеца”. Срок за предоставяне на оферти до 15.12.2021г. (вкл.)

10.12.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.