Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно, сервизно поддържане и ремонт на 8 /осем/ броя модулни инсталации за дизелово гориво намиращи се в поделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, абонаментно, сервизно поддържане и ремонт на 8 /осем/ броя електронни системи с фискална памет /ЕСФП/ в модулните инсталации за дизелово гориво и осигуряване н

29.12.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.