„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на електрически бойлери, преустройство на електрическа инсталация в Хале №3- цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ”. Срок за предоставяне на оферти до 12.10.2020г. (вкл.)

05.10.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.10.2020 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222