„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив на стаи за почивка на локомотивния персонал в административната сграда на Локомотивно депо – Варна, към ППП Горна Оряховица“. Срок за предоставяне на оферти до 18.11.2021г. (вкл.)

09.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.