„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на експертни и консултантски услуги в Служба по трудова медицина (СТМ) за тригодишен период в четири обособени позиции”. Срок за предоставяне на оферти до 10.07.2020г. (вкл.)

02.07.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.07.2020 г. от 10:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222