Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка, сервизно и техническо обслужване на водогрейни котли, промишлени съоръжения и инсталации на природен газ на територията на ППП Горна Оряховица за период от шест месеца”. Срок за предоставяне на оферти до 03.02.2022г. (вкл.)

25.01.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg