„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на 8 (осем) броя модулни инсталации за дизелово гориво намиращи се в поделенията на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, абонаментно, сервизно поддържане и ремонт на 8 (осем) броя електронни системи с фискална памет (ЕСФП) на модулните инсталации за дизелово гориво и осигуряване на

18.06.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 06.07.2020 г. от 10:00 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222