Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Авариен ремонт на покрив на сграда РЕМИЗ Хале №1 в ППП София, Локомотивно депо София - район Подуяне, собственост на „БДЖ-ПП“ ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 03.12.2021г. (вкл.)

24.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.