Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на комутационна и защитна апаратура ниско напрежение 380 V на две силови полета (две ел.табла) в Локомотивно депо Пловдив”. Срок за предоставяне на оферти до 07.09.2022г. (вкл.)

01.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.