Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 200 броя еднократни тестове за наркотици“. Срок за предоставяне на оферти до 30.12.2021г. (вкл.)

16.12.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане