Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 350 броя телефонни апарати за нуждите на експлоатационния персонал на ППП София, ППП Пловдив и ППП Горна Оряховица към „БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 02.03.2022г. (вкл.)

23.02.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.