„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, за Обособена позиция № 33 - "Доставка на резервни части за дизелов локомотив, серия 52". Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2020г. (вкл.)

18.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 28.09.2020 г. от 14:00 часа в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№ 3, зала 222