Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на изолирани обтяжки и жп материали за нуждите на поделенията при „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 03.12.2021г. (вкл.)

24.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане