Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на кафе, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 15.03.2022г. (вкл.)

08.03.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане