Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мундщуци съвместими с анализатори на алкохол в дъха тип Draeger Alcotest 7510 и тип Alcomer 931”, разделена на две обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 17.06.2020г. (вкл.)

08.06.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 18.06.2020г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №3, зала 306, ет. 3.