Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи и услуги за ремонт и текущо поддържане на пътнически вагони в експлоатационна годност в рамките на международния им срок“, за oбособени позиции от №38 до №53 вкл., от №54 до №63 вкл., от №65 до №67 вкл. и позиции №№70,71 и 77. Срок за предоставяне на оферти до 20.11.2020г. (вкл.)

06.11.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои от 23.11.2020 г. до 25.11.2020 г. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222. Точните часове за отваряне на офертите по всяка обособена позиция, ще бъдат допълнително уточнени с лицата за контакт посочени в офертите на участниците.