Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на образци за допълнителна защита на превозни документи, багажна разписка и нареждане за възстановяване на суми”. Срок за предоставяне на оферти до 10.09.2022г. (вкл.)

01.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.