Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка, сервизно и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газова апаратура за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на Локомотивно депо София – район София, район Мездра, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 11.12.2020г. (вкл.)

01.12.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Разглеждането на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 14.12.2020 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222