„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Последваща метрологична проверка на средства за измерване – манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт ”, за нуждите на ППП Пловдив, ППП Горна Оряховица и ППП София /Вагонно депо „Надежда“/“. Срок за предоставяне на оферти до 22.07.2021г. (вкл.)

15.07.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.07.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222