„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Предаване на неопасен отпадък от излезли от употреба гуми, спирачни накладки и стъкло, образувани от дейността на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 20.11.2020г. (вкл.)

13.11.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.11.2020 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222