Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Предаване на опасни отпадъци от маслени филтри и флуоресцентни тръби и други живачни лампи от дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, разделена на две обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 26.06.2020г. (вкл.)

18.06.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.06.2020г. от 14:00 ч. в Административната сграда на „БДЖ – ПП” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, стая 222.