Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на 10 броя карданни валове 367/6 1/2, монтирани на дизелови локомотиви серия 55 000 на „БДЖ-ПП” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 08.07.2020г.(вкл).

18.06.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 09.07.2020г. от 10:00 ч. в Административната сграда на ППП – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №112А.