Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ресертификация и последващи надзорни одити, за оценка на съответствието на Системата за управление на качеството /СУК/ на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015”. Срок за предоставяне на оферти до 27.01.2022г. (вкл.)

21.01.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.