Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Спешна доставка на втора употреба компютри и монитори във връзка с обединението на трите дружества от холдинговата структура“. Срок за предоставяне на оферти до 28.07.2022г. (вкл.)

22.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.