Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на осветление на рампа за измиване, почистване и екипиране на пътнически вагони към Вагонно депо, Пост 3 – ППП Пловдив към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 26.06.2020г. (вкл.)

18.06.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.06.2020г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №3, зала 306, ет. 3.