„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет„Предоставяне на комплексна електронна съобщителна услуга за нуждите на Инфоцентър БДЖ, при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ за период от 12 /дванадесет/ месеца. Срок за предоставяне на оферти до 28.07.2021г. (вкл.)

22.07.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 29.07.2021 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222