„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПс предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, за Обособена позиция №56 - "Доставка на стомани и цветни метали за ПЖПС" ". Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2020г. (вкл.)

18.09.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.Отварянетонаполученитеофертизаобщественатапоръчка и оповестяванетонаценовитепредложениящесесъстоина28.09.2020 г. от 13:00 в Административнатасградана „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222