„Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на елементи от високо волтовата електрическа инсталация на пътнически вагони „клема 800А – комплект“ и „клема подвижна“ необходими при извършване на ремонтни дейности на ПЖПС във ВД „Надежда”, Срок за предоставяне на оферти до 19.08.2022г. (вкл.)

11.08.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 23.08.2022 г. От 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222