Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на бланки RCT2 за електронно издаване на документи за пътуване в международно съобщение, съгласно изискванията на СІТ 2012” Срок за предоставяне на оферти до 10.03.2023г. (вкл.)

01.03.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.03.2023 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222