„Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт резервни стаи и WC“ в Локомотивно депо Пловдив. Срок за предоставяне на оферти до 31.10.2022г. (вкл.)

17.10.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 02.11.2022 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222