Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Закупуване на средства за измерване – Анализатор на алкохол в дъха“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД” , Срок за предоставяне на оферти до 09.09.2022г. (вкл.)

02.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.09.2022 г. от 10:30ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 22