Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървени траверси за железен път и стрелки за нуждите на ППП Горна Оряховица при „БДЖ – ПП” ЕООД”, делима на четири обособени позиции”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 30.08.2022г. (вкл.).

09.08.2022 • Пазарни консултации


Покана за участие в пазарни консултации

1.Технически изисквания и спецификации за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървени траверси за железен път и стрелки за нуждите на ППП Горна Оряховица при „БДЖ – ПП” ЕООД”, делима на четири обособени позиции - Приложение № 1;

2.Количествена сметка за Обособена позиция № 1 – Приложение № 2;

3.Количествена сметка за Обособена позиция № 2 – Приложение № 3;

4.Количествена сметка за Обособена позиция № 3 – Приложение № 4;

5.Количествена сметка за Обособена позиция № 4 – Приложение № 5;

6.Спецификация за необходимите материали за Обособена позиция № 1 – Приложение № 6;

7.Спецификация за необходимите материали за Обособена позиция № 2 – Приложение № 7;

8.Спецификация за необходимите материали за Обособена позиция № 3 – Приложение № 8;

9.Спецификация за необходимите материали за Обособена позиция № 4 – Приложение № 9;

10.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 10