Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Среден/капитален ремонт на 133 пътнически вагона, капитален ремонт с обновяване на 5 бр. кушет вагони и капитален ремонт с възстановяване на 5 броя спални вагони за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД разделена на 15 обособени позиции, във ВР Завод за срок от 26 месеца”.

03.11.2023 • Пазарни консултации


Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 10.11.2023г. (вкл.).

Покана за участие в пазарни консултации

1.„Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серии 1050 и 2150“ – Приложение № 1;

2.„Техническа спецификация за среден ремонт на пътнически вагони от серия 2150“ – Приложение № 1А;

3.„Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серия 1940“ – Приложение № 2;

4.„Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серии 1974 и 2974 – Приложение № 3;

5.„Техническа спецификация за среден ремонт на пътнически вагони от серия 2974“ – Приложение № 3А;

6.„Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серия 2133“ – Приложение № 4;

7.Техническа спецификация за среден ремонт на пътнически вагони от серия 2133“ – Приложение № 4А;

8.Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серия 2143 – Приложение № 5;

9.Техническа спецификация за среден ремонт на пътнически вагони от серия 2143 – Приложение № 5А;

10.Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серия 2145“ – Приложение № 5Б;

11.Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони от серия 2297“ – Приложение № 6;

12.Техническа спецификация за капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони от серия 5080” EООД – Приложение № 7;

13.Техническа спецификация за капитален ремонт с възстановяване на пътнически вагони WL (серия 7071)” – Приложение № 8.

14.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 9.

Съобщение удължаване на срок предоставяне на оферти до 30.11.2023г.

Резултати от проведени пазарни консултации

kolovag.pdf
pdf, 4.4 MB

interkom.pdf
pdf, 4 MB

interkom-2.pdf
pdf, 290 KB