Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет„Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, разделена на 9 /девет/ обособени позиции за двегодишен период. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 24.07.2023г. (вкл.).

06.07.2023 • Пазарни консултации