Сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години с предмет: „Пране на спално бельо, одеала, пердета, покривки, хавлиени кърпи, работно облекло, килими, пътеки, стъпки, вагонни пердета и калъфки за подглавници за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение № 26/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2016-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

13.04.2016 • Процедури по ЗОП


1.Решение № 26/ 13.04.2016 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3. Техническа спецификация

4. Документация за участие

03.06.2016 г.

Протокол №1/18.05.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

22.06.2016 г.

Протокол №2/14.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

08.07.2016 г.

1.Протокол №3/29.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

2. Решение № 2/08.07.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

28.07.2016 г.

1. Покана до „БЕЛИНА ЕКО” ООД

2. Покана до „БИ ЕНД УАЙ” ООД

3. Покана до „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД

4. Покана до „КОМЕКС РМ” ЕООД

5. Покана до ЕТ “ДИНО 90

6. Покана до ЕТ “БОЯН НАКОВ-91”

7. Покана до “СЪНДЕНС КЛИЙН” ЕООД

29.09.2016 г.

1.Доклад на комисията по чл. 89, ал. 5 от ЗОП /отм./

2.Решение № 22 от 29.09.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители на рамковото споразумение

25.11.2016 г.

  1. Рамково споразумение №263/21.11.2016г.
  2. Рамково споразумение №264/21.11.2016г.
  3. Рамково споразумение №265/21.11.2016г.
  4. Рамково споразумение №266/21.11.2016г.
  5. Рамково споразумение №267/21.11.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

12.12.2016 г.
„Покана за участие №03-10-196/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-196/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-197/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-197/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-198/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-198/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-199/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-199/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-200/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-200/12.12.16 г.”

01.03.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №6/01.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

18.04.2017 г.

„Договор № 70/27.03.2017 г., за обособена позиция №1”

„Договор № 71/27.03.2017 г., за обособена позиция №3”

„Договор № 72/27.03.2017 г., за обособена позиция №4”

„Договор № 73/27.03.2017 г., за обособена позиция №5”

„Договор № 87/06.04.2017 г., за обособена позиция №2”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

06.03.2018 г.
„Покана за участие №03-10-39/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-39/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-40/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-40/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-41/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-41/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-42/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-42/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-43/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-43/06.03.2018г.”

11.05.2018 г.
„Доклад на комисията по чл.103 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №11/11.05.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

„Решение №3/11.05.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №4 и №5”

14.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №4 и №5, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 12.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 12.06.2018 г.

Договор №124/08.06.2018г.

Договор №125/08.06.2018г.

18.06.2018 г.

Информация за приключил договор №72/27.03.2017 г.

19.07.2018 г.

Информация за приключен договор № 87/06.04.2017 г.

02.08.2018 г.

Информация за приключил договор №70/27.03.2017 г.

Информация за приключил договор №71/27.03.2017 г.

08.08.2018 г.

Информация за приключил договор №73/ 27.03.2017 г.

11.12.2018 г.


„Доклад №03-04-540/07.12.2018г.”

„Решение №11/11.12.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на вътрешно конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка за втората година от действието на рамково споразумение № 265/21.11.2016 г.

03.01.2019 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №3, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 02.01.2019 г.”

26.02.2019 г.

„Покана за участие №03-10-34/26.02.2019г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-34/26.02.2019г.”

„Покана за участие №03-10-35/26.02.2019г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-35/26.02.2019г.”

„Покана за участие №03-10-36/26.02.2019г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-36/26.02.2019г.”

25.03.2019 г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №5/25.03.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

13.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 09.05.2019 г.

Договор № 71/02.05.2019г. за обособена позиция №1

Договор № 62/16.04.2019г. за обособена позиция №2

16.05.2019 г.

Информация за приключен договор № 125/08.06.2018 г. с Би Енд Уай ООД

11.07.2019 г.

Информация за приключен договор № 124/08.06.2018 г. с "Еврохим Груп" ООД

27.01.2020 г.

„Покана за участие №03-10-27/27.01.2020г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-27/27.01.2020г.”

„Покана за участие №03-10-28/27.01.2020г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-28/27.01.2020г.”

„Покана за участие №03-10-29/27.01.2020г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-29/27.01.2020г.”

19.02.2020 г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №8/19.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

15.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 14.04.2020 г.

Договор № 96/01.04.2020г. за обособена позиция №1

Договор № 81/16.03.2020г. за обособена позиция №2

28.04.2020 г.

Информация за приключен договор № 62 от 16.04.2019 г. с БИ ЕНД УАЙ ООД

21.07.2020 г.

Информация за приключил договор № 71/02.05.2019 г. с Еврохим груп ООД