№ 01605-2019-0004 „Пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони София, Бургас и Пловдив”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №5/14.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2019г.

14.02.2019 • Процедури по ЗОП


14.02.2019 г.

„Решение №5/14.02.2019г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата” 

„Технически изисквания за пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

„Техническа спецификация на видовете и количествата пране по обособени позиции в обеки на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 

„Проект на договор”

„Образци на документи”

20.03.2019 г.

„Протокол №1 от 12.03.2019г.”

03.04.2019 г.

„Съобщение”

19.04.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 8/19.04.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка” 

11.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор №104/05.06.2019г. за обособена позиция №2

Договор №93/22.05.2019г. за обособена позиция №3

10.10.2019 г.

„Решение № 8/10.10.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за прекратяване на процедура публично състезание, в частта по обособена позиция №1” 

28.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №1/