9080042 „Пране на спално бельо за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 24.08.2018 г.

24.08.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Приложения към Обявата:
1. Приложение №1 – Техническа спецификация за количествата на пране на спално бельо по обособени позиции и обекти на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период;
2.Приложение №2 – Технически изисквания за пране на спално бельо за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;
3.Приложение № 3 - Данни за участника;
4. Приложение № 4 – Образец на техническо предложение;
5. Приложение № 5.1. – Образец на ценово предложение за обособена позиция №1;
6. Приложение № 5.2. – Образец на ценово предложение за обособена позиция №2;
7. Приложение № 6 - Проект на Договор;
8.Приложение № 7 - Списък на услугите по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите;
9. Приложение № 8 - Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за наличие на транспортни средства и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
10. Приложение № 9 – Образец на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП;
11. Приложение № 10 – Образец на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
12. Приложение № 11- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
13. Приложение № 12 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП.

03.09.2018г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9080394

19.09.2018 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 14.09.2018г.

26.10.2018 г.

„Договор № 247/03.10.2018г. за обособена позиция №1”

„Договор № 278/24.10.2018г. за обособена позиция №2”

02.04..2019г.

Информация за приключен договор 247/03.10.2019 г.с ДЖИ БИ ЕЛЕКТРИК ЕООД на 11.03.2019 г.

12.04.2019г.

Информация за приключил договор